Fiskundersökningar

Att följa upp fiskbeståndet ger en bild av om art- och storlekssammansättningen förändras över tid. Utan uppföljning får beslut om fiskeregler eller fiskevårdsåtgärder ”tas på känsla” och med bakgrund av vad som gett effekt i andra vatten, istället för med faktaunderlag från det aktuella vattnet som grund. Det finns flera typer av fiskundersökningar som kan användas och vi kommer att beskriva de mest välanvända mer i detta kapitel: nätprovfiske, elfiske, kräftprovfiske och fångstrapportering/intensivrapportering.

Resultatet från fiskundersökningarna kan användas till:

  • planering och uppföljning av fiskevård
  • planering och uppföljning av regler för fisket
  • planering av tillsyn
  • underlag till åtgärdsförslag i den lokala förvaltnings- och utvecklingsplanen
  • uppföljning om kalkningen gett effekt i försurade sjöar
  • följa upp miljötillståndet i sjöar, till exempel för vattenförvaltningens
    bedömning av ekologisk status.

Mer läsning

Manual för effektuppföljning av åtgärder i vatten (bilagan innehåller en sammanställning av undersökningsmetoder, både standardiserade och icke standardiserade).