Praktisk fiskevård

Kapitlet om praktisk fiskevård samlar åtgärder som kan vara
aktuella i sjöar och vattendrag för att gynna vattenkvalitet och fiskbestånd.

Vad som är en lämplig åtgärd beror på de lokala
förutsättningarna och de behov som finns på den aktuella platsen. Länsstyrelsen
kan bistå med råd och vägledning både vad gäller vad som kan vara en lämplig
åtgärd och med vad som är anmälningspliktigt eller kräver tillstånd.

Åtgärderna förutsätter naturligtvis att man har den aktuella
markägarens godkännande. Åtgärder som kan påverka allmänna eller enskilda
intressen kan vara anmälningspliktiga till Länsstyrelsen eller till och med
kräva tillstånd för att genomföras. Många mindre åtgärder som inte påverkar vare
sig enskilda eller allmänna intressen kan genomföras med endast markägarens
godkännande.

Information om praktiskt fiskevård i vattendrag, hänsyn inom jordbruket och hänsyn inom skogsbruket har tagits fram inom projektet ”Blå åtgärder skog – vattenvårdsåtgärder för dig som skogsägare”.