Kräftprovfiske

Signal- eller flodkräfta är ofta en högt värdesatt resurs av fiskerättsägarna inom fiskevårdsområdet. Att följa upp kräftbeståndet är viktigt för att säkerställa att fisketrycket snabbt kan anpassas om beståndet utvecklas negativt. Det finns en standardiserad metodik för kräftprovfiske som kan användas.

Se filmen om kräftprovfiske direkt på youtube: Kräftprovfiske – YouTube

I samband med att en förvaltnings- och utvecklingsplan togs fram för Nömmens fiskevårdsområde beskrev Länsstyrelsen även ett alternativt sätt att samla data om kräftfisket som inte kräver riktigt lika mycket arbete (se rubriken nedan). En avgörande del i detta är att fiskerättsägarna inolveras genom att bokföra sina kräftfångster på ett standardiserat sätt.

Förslag till alternativt sätt att samla data om kräftbeståndet

  1. Förslagsvis sköter föreningen själv insamling av data.
  2. Alla fiskerättsägare som är intresserade bör erbjudas möjlighet att bedriva kräftprovfisken på sina vatten. Det är önskvärt att fiskerättsägare med stora vatten och omfattande kräftfiske deltar. Fiskevårdsområdesföreningen kan, om man finner det lämpligt, bidra med pengar till utrustning eller någon form av ersättning till dem som utför uppföljningen.
  3. Det rekommenderas att de som deltar i uppföljningen bokför resultatet från förutbestämda kräftburar (exempelvis 20 stycken), inte de mjärdar som ger mest fångst. Burarna bör i så stor utsträckning som möjligt ligga på samma plats. Detta bör göras så många nätter som möjligt då kräftfiske sker – helst samtliga nätter. Det är viktigt att även mjärdar där det inte fångas några kräftor noteras. Med flera kräftprovfisketillfällen under en relativt lång period minskar risken för att man kräftprovfiskar vid ”fel” tillfälle – alltså då många av kräftorna är i en skalömsningsfas. Undersökningarna blir därmed mer rättvisande än de ordinarie kräftprovfisken som Länsstyrelsen genomför där kräftprovfiske i regel sker enbart under en natt per sjö.
  4. Under uppföljningen bör förenklade protokoll användas. Protokoll och instruktioner finns här som en nedladdningsbar fil.
  5. För varje bur som rapporteras bokförs antal kräftor över respektive under måttet. De 50 första fångade kräftorna varje natt längdmäts och könsbestäms. Noteringar görs också om eventuell sjukdom eller skador.
  6. Någon i fiskevårdsområdesföreningen utses för att årligen samla ihop statistiken i samband med föreningens årsstämma.
Bild som visar ett alternativt protokoll för kräftprovfiske som fiskevårdsområdesföreningen själv kan utföra.

Mer läsning

Förenklat kräftprovfiskeprotokoll

Standardiserad metodik för kräftprovfiske: https://www.havochvatten.se/download/18.2daa1277152c4afdb30b9ad5/1456319302311/undersokstyp-provfiske-efter-kraftor-i-sjoar-och-vattendrag.pdf

Nationella kräftdatabasen: https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/databaser/nationella-kraftdatabasen/