Rekommendationer för fiskevårdsområden

Fisket är viktigt i Jönköpings län! Nationell statistik visar att cirka 50 000 personer bosatta i Jönköpings län fiskar årligen och totalt fiskas det ca 200 000 fiskedagar varje år. Därtill kommer cirka 1,4 miljoner turister till Jönköping, Kronoberg och Kalmar län samt Öland och Gotland årligen varav ungefär16 % fiskar under sin vistelse i Sverige.

De flesta fiskevattnen i Jönköpings län ägs av enskilda fiskerättsägare. I länet är det endast i Vättern där fisket med handredskap är fritt för allmänheten. Av allt vatten i länet (Vättern borträknad) upplåts 78 % av fiskevårdsområdesföreningar. Totalt finns 214 fiskevårdsområden som ligger helt eller delvis inom Jönköpings län. Dessa föreningar har till uppgift att förvalta fiskbestånden och vattnet inom sitt område, samt att organisera och upplåta fisket.

Föreningsarbetet i fiskevårdsområdena är med andra ord en grundpelare som fritidsfisket och fisketurismen i Jönköpings län vilar på! Mycket ideellt arbete läggs ner på upplåtelse av fiske, service, fiskevårdande åtgärder och fisketillsyn. På många håll i länet finns möjlighet att, genom ett aktivt föreningsarbete, god förvaltning och lokal samverkan, utveckla och gynna både fisket, naturvården, turismen och landsbygden.

Med den här webbplatsen är vår målsättning att ge förslag och inspiration till arbetet i fiskevårdsområdena. Webbplatsen innehåller också mycket hänvisningar till ytterligare information – Sveriges fiskevattenägareförbund, Sportfiskarna, med flera gör ett bra arbete med kompetenshöjande material. 

Vybild över en sjöyta

Föreningsarbete och samverkan

Många fiskevårdsområdesföreningar i Jönköpings län är små med relativt få fiskevattenägare. I mindre föreningar kan det av naturliga skäl vara svårare att hitta personer till styrelsen och att hålla igång ett aktivt arbete. I närliggande föreningar kan det därför löna

Tillgänglighet

För att underlätta möjligheten att fiska är det viktigt att tillgängliggöra fisket på ett så bra sätt som möjligt. Informationen har delats upp i tillgänglighet till fiskekort respektive tillgänglighet till information och service på plats. Kapitlet innefattar också områden där

Dekorativ bild: Fisketillsynsbåt.

Regler och tillsyn

Information om:     Fiskeregler     Fisketillsyn     Catch and release Väl avvägda fiskeregler tillsammans med en fungerande tillsynsverksamhet bidrar till ett hållbart fiske och är därför centrala delar av en fiskevårdsområdesförenings verksamhet. Numera återutsätts en stor del

Risvase utlagd på isen. Om isen är stabil är det ofta enklare att placera ut risvasar på isen..

Praktisk fiskevård

Kapitlet om praktisk fiskevård samlar åtgärder som kan varaaktuella i sjöar och vattendrag för att gynna vattenkvalitet och fiskbestånd. Vad som är en lämplig åtgärd beror på de lokalaförutsättningarna och de behov som finns på den aktuella platsen. Länsstyrelsenkan bistå med

Nätprovfiske med standardiserad metodik.

Fiskundersökningar

Att följa upp fiskbeståndet ger en bild av om art- och storlekssammansättningen förändras över tid. Utan uppföljning får beslut om fiskeregler eller fiskevårdsåtgärder ”tas på känsla” och med bakgrund av vad som gett effekt i andra vatten, istället för med

Fiskare med gädda.

Rekommendationer för olika arter

Här finns rekommendationer uppdelade per art för abborre, gädda, gös och öring.  På varje sida hittar du information om:  – Artens biologi – Lämpliga fiskeregler – Praktisk fiskevård – Uppföljning – Mer läsning