Nätprovfiske

Att följa upp fiskbeståndet genom återkommande nätprovfisken ger en bild av om art- och storlekssammansättningen förändras över tid. För att få jämförbara värden med tidigare års nätprovfisken och med andra provfiskade sjöar är det viktigt att provfisket utförs enligt standardiserad metodik. Det innebär bland annat att nät av en viss typ (Norden-12) används, näten läggs på samma platser vid varje provfiske och att det läggs nät i varje djupzon av sjön.

Titta direkt på youtube: Standardiserat nätprovfiske – YouTube

För att säkerställa nätprovfiskets kvalitet bör åtminstone en person med erfarenhet av nätprovfiske planera och delta vid provfisket. I samband med utvärdering av nätprovfisken är det lämpligt att även uppdatera föreslagna åtgärder i den lokala förvaltnings- och utvecklingsplanen om en sådan finns.

Provfisket kan ligga till grund för fiskevårdsområdesföreningens planering och uppföljning av fiskevård och regler för fisket. Det kan också vara ett viktigt underlag till åtgärdsförslag i den lokala förvaltnings- och utvecklingsplanen. Länsstyrelsen använder provfiske för att följa upp om kalkningen gett effekt i försurade sjöar. Provfisken används också för att följa upp miljötillståndet i sjöar och resultaten används bland annat för vattenförvaltningens bedömning av ekologisk status.

Provfiske sker ofta med 3-10 års intervall. Inom kalkningen provfiskas ofta med tre års intervall, medan provfiske i föreningars egen regi ofta sker med tio års intervall. Ju kortare intervall, desto säkrare kan man uttala sig om fångsterna beror på långsiktiga förändringar i fiskbeståndet eller mer säsongsmässiga variationer. Vilket intervall som väljs för provfiske bör vara en avvägning mellan nytta, kostnad och ideellt engagemang.

Uppdragning av nät vid provfiske.

Kostnaden är beroende på föreningsmedlemmarnas egen insats – genom att ställa upp med mycket ideellt arbete under provfisket kan kostnaden minska avsevärt. Om det inte finns andra skäl för provfisket (se ovan) finansieras det i huvudsak av fiskevårdsområdesföreningen. Provfiske kan dock i vissa fall medfinansieras av kommuner, länsstyrelsen, verksamhetsutövare, bygdemedel samt andra bidrag.


Mer läsning