Hänsyn inom jordbruket


Länsstyrelsens film om hur man kan ta hänsyn till vattendrag inom Jordbruket framtagen inom projektet Grip on life

Se filmen direkt på youtube här: Jordbruk nära vatten – YouTube


Kantzoner i jordbruksmark

En fungerande kantzon är något av det viktigaste för en bra vattenmiljö. Kantzonen bidrar med en rad funktioner i vattendraget, bland annat:

 • Minskat läckage av näringsämnen från kringliggande jordbruksmark
 • Tillför föda till vattendraget i form av löv och småkryp.
 • Beskuggar vattnet så att det inte blir för varmt med lägre syrehalt som följd
 • Tillför död ved till vattendraget
 • Förhindrar jorderosion
 • Skapar mikroklimatzon i och kring vattendraget
 • Minskar igenväxning av vattendraget genom beskuggning

En kantzon i jordbruksmark har samma eller till och med en ännu viktigare funktion än en kantzon i skogsmark. Men då syftet med jordbruksmarken inte alltid rimmar väl med en trädbeklädd zon finns det mindre åtgärder som gör skillnad. Kan alla punkter uppfyllas ger man vattendraget och dess närmiljö riktigt goda förutsättningar och har man möjlighet att följa några av punkterna kommer man en bit på vägen. Varje åtgärd gör skillnad!

Betesmark

 • Låt inte stängslet gå hela vägen ner till ån, sätt det hellre ett par meter ifrån och låt buskar och sly komma upp.
 • Vill man kunna vattna sina djur i vattendraget, låt då någon/några platser med hård och fast botten vara tillgängliga för djuren men stängsla av resten av vattendraget.
 • Stödutfodra inte nära vattendraget.

Åkermark

 • Låt en ridå av buskar/träd komma upp på södersidan av vattendraget. Detta är inte bara bra för vattnet utan minskar även risken för att diket växer igen. Tänk dock på att det bör vara möjligt att underhållsrensa vattendraget från sediment om det skulle behövas för dräneringens skull. Samt att ha koll på om din fastighet ingår i ett dikningsföretag som kräver något annat.
 • Undvik att plöja 2 meterszonen närmast vattnet (som annars regleras av tvärvillkoren).
 • Undvik att gödsla och spruta 10-meterszonen närmast vattendraget.
 • Slänta av dikeskanterna för att undvika erosion. Låt vegetation komma upp snabbt på dessa ytor!
 • Anlägg en så kallad integrerad skyddszon utmed vattendraget.

Fler tips på skötselåtgärder i kantzonen

 • Anlägg slamfickor eller liknande för tillrinnande grävda diken som är mottagare för flera täckdiken innan det rinner ut i vattendraget.
 • Beskuggning av vattendraget minskar behovet av dikesrensning. Kom dock ihåg att beskära/sköta träd och buskar mot åkermark för att minska den negativa inverkan på produktionen.
 • Lägg död ved i vattendraget men tänk på att det inte får dämma upp vattendraget.

För att även gynna pollinerande insekter kan man tänka på följande:

 • Röja fram träd och buskar.
 • Gynna blommande träd och buskar.
 • Gynna örter.
 • Slå sent eller helst inte alls.

Kom ihåg!

En kantzon ska inte hindra ett vattendrags vattenledande funktion.

Om du gör åtgärder som gör att blocken/arealerna i gårdsstödet minskar måste det anmälas till Länsstyrelsen.