Fångstrapportering

Dekorativ bild avseende fiskestatistik.

Fångstrapportering kan användas för att följa fiskbestånds förändringar över tid. Fångstrapporteringen kan också fungera som en form av marknadsföring av fiskevattnet. Rapporteringen kan göras av alla och bör vara enkelt att utföra för att generera mycket data. Det är fördelaktigt om rapporteringen kan göras digitalt direkt efter fisket. Påminnelse om att fångstrapportera med länk till […]

Intensivrapportering

Med intensivrapportering menas att ett begränsat antal fångstrapportörer rapporterar allt sitt fiske inom området. Till skillnad mot vanlig fångstrapportering så kan man få mer information från varje enskilt fisketillfälle och mer standardiserade svar från intensivrapportörer. Uppgifter om hur länge man fiskat per tillfälle är viktigt för att informationen ska kunna användas i förvaltningssyfte. Intensivrapportering ska […]

Kräftprovfiske

Flodkräfta.

Signal- eller flodkräfta är ofta en högt värdesatt resurs av fiskerättsägarna inom fiskevårdsområdet. Att följa upp kräftbeståndet är viktigt för att säkerställa att fisketrycket snabbt kan anpassas om beståndet utvecklas negativt. Det finns en standardiserad metodik för kräftprovfiske som kan användas. I samband med att en förvaltnings- och utvecklingsplan togs fram för Nömmens fiskevårdsområde beskrev […]

Elfiske

Bild på elfiske.

Elfiske är en inventeringsmetod som lämpar sig för att ta reda på vilka arter och hur mycket fisk som finns i ett vattendrag. Fisket bedrivs inom kortare indelade vattendragssträckor. Metoden passar bäst för mindre vattendrag där man kan vada över hela inventeringsområdet samt där fiskens flyktmöjligheter är begränsade. Metoden kan även användas i större vattendrag […]

Nätprovfiske

Nätprovfiske med standardiserad metodik.

Att följa upp fiskbeståndet genom återkommande nätprovfisken ger en bild av om art- och storlekssammansättningen förändras över tid. För att få jämförbara värden med tidigare års nätprovfisken och med andra provfiskade sjöar är det viktigt att provfisket utförs enligt standardiserad metodik. Det innebär bland annat att nät av en viss typ (Norden-12) används, näten läggs […]