Fisketillsyn

Två cyklande fisketillsynspersoner.

Att fisketillsynen är en del av fiskevården är något som ibland glöms bort eftersom fokus ofta ligger på konkreta fiskevårdsåtgärder. Men fisketillsynen är viktig eftersom den leder till att fiskeregler följs i större utsträckning och bidrar till minskad påverkan på viktiga eller känsliga bestånd. En effektiv fisketillsyn är alltså av grundläggande betydelse för en framgångsrik […]

Fiskeregler

Regelrekommendationer för olika arter Att det finns regler för hur fisket får bedrivas är idag självklart. Fiskeregler har också en lång historia. Det finns bland annat uppgifter om fiskeförbudsområden för lax i Vänern redan 1866. Behovet av fiskeregler har dock ökat på senare år. Bland annat till följd av att effektivare fiskemetoder och redskap har […]

Catch and release

Att släppa tillbaka fångad fisk kallas ofta ”catch & release”. Det finns flera anledningar till att en fiskare släpper tillbaka fångad fisk. Det kan finnas regler som förbjuder fiskare att avliva specifika arter eller storlekar av fisk. Återutsättning av fisk kan även ske på frivillig basis av den som fiskar. Detta görs ofta i syfte […]