Fisketillsyn

Att fisketillsynen är en del av fiskevården är något som ibland glöms bort eftersom fokus ofta ligger på konkreta fiskevårdsåtgärder. Men fisketillsynen är viktig eftersom den leder till att fiskeregler följs i större utsträckning och bidrar till minskad påverkan på viktiga eller känsliga bestånd. En effektiv fisketillsyn är alltså av grundläggande betydelse för en framgångsrik fiskevård.

En positiv bieffekt av fisketillsyn är ofta att försäljningen av fiskekort ökar. Tillsynsmännen har dessutom ofta god lokalkännedom och kan delge de fiskande information om hur fisket varit den senaste tiden eller hjälpa till med övrig information rörande vistelsen vid fiskevattnet. I förlängningen fungerar tillsynspersonerna därför också som ambassadörer för fiskevårdsområdet.


Informationsfilm om fisketillsyn

Se filmen direkt på youtube: Fisketillsynsperson – YouTube


Rutiner för fisketillsyn

Förslag till rutiner för en fungerande fisketillsyn

  • Föreningen bör upprätta en plan där det framgår när fisketillsynen ska bedrivas och vem som ansvarar för att den blir utförd. Planen bör grunda sig på tidigare observationer genom åren. Saker som kan vägas in är bland annat: när fiskas det som mest och under vilka perioder finns fredningstider eller fredningsområden som behöver kontrolleras, förekommer särskilda fiskemetoder som kräver mer kontroll?
  • Det är en stor fördel om föreningen utser en person som ansvarar för att samordna fisketillsynen för att underlätta att den genomförs när den behövs som mest och som kan sammankalla till eventuella möten.
  • Tillsyn bör bedrivas minst 10 gånger per år och bör koncentreras till de perioder då fisketrycket är som högst.
  • Bedriva fisketillsyn även vintertid om behov finns.
  • Då tillsyn bedrivs bör man alltid vara två personer. Detta gäller både vid tillsyn från land och i båt. Att vara två är dels viktigt ur sjösäkerhetssynpunkt och dels eftersom det potentiellt kan uppstå hotfulla situationer. Även själva tillsynen underlättas om en person kör båten medan den andre koncentrerar sig på att kommunicera med de som fiskar.
  • Vid fisketillsyn är det bra om tillsynspersoner har enhetliga och lämpliga kläder. Exempelvis kan en färgstark väst bäras över ytterplagget, med ”Fisketillsyn” tryckt med stora bokstäver. Denna typ av profilkläder skapar en högre känsla av legitimitet samtidigt som fisketillsynspersonerna syns mer – vilket gynnar regelefterlevnaden. Även på båtar som används vid fisketillsyn är det bra med dekaler som visar att det är fisketillsyn.
  • Fisketillsynstillfällena bör journalföras även om inga regelbrott upptäcks. På så vis underlättas uppföljningen av fisketillsynen för föreningen.
Två cyklande fisketillsynspersoner.

Kontrollavgift

Fiskevårdsområdesföreningar har möjlighet att ta ut en kontrollavgift om någon som har rätt att fiska inom ett fiskevårdsområde bryter mot reglerna. En person som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet är en person som köpt fiskekort eller en fiskerättsägare,. Kontrollavgiften är ett verktyg för att kunna upprätthålla fiskeregler eftersom överträdelser av fiskereglerna kan beivras på ett effektivt och smidigt sätt.

En kontrollavgift får endast tas ut om den fiskande har informerats om gällande regler på ett tydligt sätt och informerats om att en kontrollavgift tas ut vid regelöverträdelser. Därför är det mycket viktigt att informera om vilka regler som gäller för fisket i sjön. Om fiskekortet säljs på internet är det enkelt att informera om gällande fiskeregler i anslutning till kortförsäljningen och köparen kan enkelt få med sig fiskereglerna tillsammans med fiskekortet.

Turerna kring kontrollavgiften fungerar i stort som vid avgifter med felparkering av bil. Betalas inte avgiften skickas en betalningsuppmaning. Om personen i fråga bortser från uppmaningen skickas en påminnelse. Ignoreras denna påminnelse går avgiften till inkassering enligt inkassolagen.

Då en person som inte har rätt att fiska bryter mot fiskereglerna gäller straffrättslig prövning. Detta innebär alltså att ingen kontrollavgift kan tas ut för de som fiskar utan gällande fiskekort utan omfattar bara de som bryter mot gällande regler och har ett giltigt fiskekort.

Införandet av kontrollavgiften, och nivåerna för avgiften, måste alltid beslutas på en fiskestämma. Det ska framgå av kallelsen till stämman att beslut om avgiften är en punkt på dagordningen. Av stämmobeslutet bör det också framgå hur avgiften ska tillämpas och hur fiskekortsköpare och andra fiskare ska informeras om fiskeregler och om kontrollavgiften. Vidare får ingen kontrollavgift tas ut om överträdelsen är belagd med straff i annan lag eller författning. Kontrollavgiften får inte överstiga 10 % av prisbasbeloppet det år som överträdelsen äger rum.

Mer läsning

Att införa kontrollavgift – Så här går det till! Gränsdragningar för när kontrollavgiften kan användas, respektive inte användas framgår på sida 12-13: https://www.vattenagarna.se/attachments/article/62/Att%20inf%C3%B6ra%20kontrollavgiften%20-%20S%C3%A5%20h%C3%A4r%20g%C3%A5r%20det%20till.pdf

Lagen om fiskevårdsområden (1981:533), §§ 31-38: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1981533-om-fiskevardsomraden_sfs-1981-533


Ersättning till fisketillsynspersoner

Fisketillsyn är en viktig del av fiskevården och ett bra tillfälle att sprida information och service. Ibland kan fisketillsynstillfällena vara få trots att föreningen har förordnade fisketillsynspersoner. För att öka motivationen och kompensera för nedlagd tid och ibland även användning av egen utrustning betalar en del fiskevårdsområden ut ersättning till sina fisketillsynspersoner.

Ersättningen bör stå i relation till den tid som läggs ner och för det slitage som medförs på det egna materialet, till exempel privat båt och motor. Förslagsvis utbetalas ett arvode per tillsynsrunda utöver ersättning för drivmedel. Ersättning kan också delas ut i form av ett betalt fiskekort, om det någorlunda motsvarar tids- och materialkostnad. För att ersättning ska betalas ut bör ett motkrav vara att fisketillsynstillfällena journalförs (och att de genomförts under prioriterade tider enligt föreningens tillsynsplan om en sådan finns) även om inga regelbrott upptäcks. På så vis underlättas utvärdering av den årliga fisketillsynen för föreningen.

Det är en god idé att schemalägga den tillsyn som ska genomföras under ett år, samt antalet personer som deltar vid varje tillfälle. På så vis kan föreningen också budgetera för den årliga kostnaden för fisketillsynen.


Hur blir jag fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en utbildning. Efter genomgången utbildning kan du ansöka hos Länsstyrelsen där du är bosatt för att få ett förordnande. Ansökan om förordnande fylls i av både dig som tillsynsperson och fiskevårdsområdet (eller annan uppdragsgivare).

Länsstyrelsen granskar så du har gått utbildning och gör en kontroll av din lämplighet, bland annat genom remittering till polismyndighet. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på högst sex år. Efter det krävs att du genomgår en fortbildningskurs för att få ett förnyat förordnande.

Mer läsning

Länsstyrelsens webbplats: Mer information om hur du gör för att bli fisketillsynsperson finns på Länsstyrelsens webbplats. Där finns även kontaktuppgifter om du vill ta reda på kommande utbildningstillfällen som arrangeras av Länsstyrelsen. Utbildningar kan även anordnas av andra organisationer.  

https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/regler-och-lagar/fiskerikontroll-och-fisketillsyn/fisketillsyn.html – Utbildningsmaterial för fisketillsynsmän framtaget av Sveriges fiskevattenägareförbund i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. Materialet är uppdaterat 2022 och återfinns under rubriken ”Utbildningsmaterial för fisketillsyn”.


Medlemsbevis för fiskerättsägare

I vissa fall kan det vara idé att införa ett medlemskort för alla fiskerättsägare vilket även underlättar för fisketillsynen som då kan se på märkningen av ett redskap om redskapets ägare har rätt till fiske. Att ta fram ett medlemskort för medlemmarna medför dock en administration som kan vara rätt så omfattande. Istället för att arbeta fram speciella medlemskort för delägarna räcker det vanligtvis med en aktuell fiskerättsförteckning som uppdateras årligen. Om inget medlemskort finns eller införs krävs alltså att fiskerättsförteckningen hålls uppdaterad.


Märkning av mängdfångande redskap

Genom att ha ett system för hur mängdfångande redskap ska märkas ut underlättar man för fisketillsynens kontroll och det blir lättare att upptäcka tjuvfiske. Det är lämpligt att ha tydliga bojar med namn och telefonnummer eller annan unik benämning eller kod för varje fiskerättsägare. Nät som ligger grunt bör bojas upp i båda ändarna för att förhindra problem med båttrafik och fiske.

Bild som beskriver hur överseglingsbara redskap bör märkas upp (bojar i båda ändarna om avståndet mellan redskapets ändar är kortare än 300 meter). Bild från Havs- och vattenmyndigheten.
Bild som beskriver hur överseglingsbara redskap bör märkas upp (bojar i båda ändarna om avståndet mellan redskapets ändar är kortare än 300 meter). Bild från Havs- och vattenmyndigheten.

Mer läsning

Titta gärna mer på vilka regler för märkning som gäller på allmänt vatten för att ta fram förslag på lämplig märkning: https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/regler-och-lagar/redskap-och-fiskemetoder/markning-och-utmarkning-av-fiskeredskap—regler.html