Catch and release

Att släppa tillbaka fångad fisk kallas ofta ”catch & release”. Det finns flera anledningar till att en fiskare släpper tillbaka fångad fisk. Det kan finnas regler som förbjuder fiskare att avliva specifika arter eller storlekar av fisk. Återutsättning av fisk kan även ske på frivillig basis av den som fiskar. Detta görs ofta i syfte att inte påverka fiskbestånden negativt.

Nedanstående information kan användas om ni vill informera fritidsfiskare i ert område om hur de kan hantera fisken för att den ska klara återutsättningen så bra som möjligt.

En fiskare som återutsätter en stor gädda.
Fiskare som återutsätter sin fångst.

Information om återutsättning av fisk på bästa sätt

Oftast går det bra att släppa tillbaka fångad fisk. Skador som kan uppstå är oftast relaterade till syrebrist, tryckförändringar, blödningar eller skador relaterat till krokningen eller att slemskiktet/fjällen skadas. Som fiskare kan du genom ditt sätt att fiska och hantera fisken minska risken för skador och dödlighet.

Olika fiskarter är också olika känsliga för återutsättning. Detta bör du alltid ha i åtanke och anpassa ditt agerande utifrån. I punktlistan nedan finns tips om hjälpmedel och hantering för lyckad återutsättning av din fångst.

 • Minimera tiden i luft. För lång luftexponering är skadligt för fisk och kan ha dödlig utgång även om fisken initialt simmar iväg efter återutsättning.
 • Minimera drillningstiden för att minska risken för stress, syrebrist och påföljande mjölksyraförgiftning hos fisken. För att kunna göra detta behöver du ett spö anpassat till det fiske du bedriver. Använd inte ett för vekt spö om ditt syfte är att fiska gädda till exempel.
 • Undvik att rikta fisket efter arter som är i nära anslutning till lek eller leker. Detta gäller i synnerhet arter som är populära för fiske som exempelvis gädda eller gös.
 • Undvik att fiska vid extremt höga eller låga temperaturer. Detta kan påverka fiskens fysiologi negativt och ökar risken för dödlig utgång.
 • Använd hullinglösa krokar. Detta förenklar avkrokningen och minskar därmed tiden i luften. Dessutom minskar det risken för skador från krokningen.
 • Använd stora konstgjorda beten. Detta minskar risken för krokningar långt bak i fiskens munhåla, svalg eller gälar.
 • Vid fiske med naturliga beten, kroka fisken omedelbart vid tecken på napp för att undvika alltför djup krokning.
 • Vid fiske efter fiskarter med sluten simblåsa (abborre och gös) bör du inte fiska på för stora djup om du har för avsikt att återutsätta fångsten.
 • Kroka av fisken i vattnet för att förkorta tiden i luft om det är möjligt. Håv kan ibland underlätta detta moment, inte minst då du handskas med större fisk.
 • Fukta händer och hjälpmedel som kommer i kontakt med fisken (exempelvis avkrokningsmatta). Detta minskar risken för skador på fiskens viktiga slemskikt.
 • Se alltid till att fiskens inre organ inte belastas av tryck. Detta gäller även fiskens ryggrad. Stötta helst större fiskar med båda händerna vid hantering.
 • Var förberedd med de redskap och eventuell kamera som ska användas vid hantering och dokumentering av fångst. En peang, avkrokningsmatta och gummerad knutlös håv kan underlätta en lyckad återutsättning. Vill du väga din fångst kan du använda den gummerade håven, vågnät eller en rejäl plastkasse. Försök minimera hanteringen så mycket det går.

Föreläsning om catch & release av Petter Tibblin vid rovfiskseminarium

Se filmen direkt på youtube här: https://youtu.be/TqN_JIMZ1ao?t=2594


Länsstyrelsen i Blekinges informationsfilm om återutsättning av gädda

Se filmen direkt på youtube här: Ansvarsfullt sportfiske och återutsättning av gädda – YouTube


Mer läsning