Öring

Biologi Öring förekommer i stort sett hela landet. I stora sjöar, fjällsjöar, små bäckar till saltvatten. Öring behöver strömmande vatten med grusbotten för sin reproduktion. Normalt vandrar öringen uppströms för att leka, men nedströmslekande bestånd förekommer också. Sällsynt kan lek även förekomma utmed exponerade sjöstränder. Öring har ett så kallat homing-beteende, vilket innebär att de […]

Gös

Biologi Gösen förekommer i sjöar, svagt strömmande vattendrag och i kusternas brackvattenområden. Den trivs bäst i grumliga, måttligt näringsrika vatten med förhållandevis hög syrehalt. Grumligt vattnet ger gösen konkurrensfördelar gentemot andra rovfiskar, som gädda och abborre, på grund av dess goda syn. Kraftigt näringsbelastade sjöar kan därför gynna gösens tillväxt och konkurrensförmåga, något som syns […]

Gädda

Biologi Gäddan finns i sötvatten över hela det svenska fastlandet (med undantag för högt belägna fjällvatten). Som yngel lever den av olika smådjur. Först små kräftdjur och sedan insektslarver och fiskyngel, inklusive andra gäddyngel. När gäddan blivit tillräckligt stor jagar och äter den andra fiskar. Vilka bytesfiskar som ingår i dieten kan variera beroende på […]

Abborre

Biologi Abborre förekommer i stort sett i alla svenska sötvattensmiljöer. Den finns också i kustnära brackvatten. Abborren lever mestadels i stim. Sommartid vistas de vanligen strandnära och grunt, gärna i anslutning till vegetation eller andra strukturer. Under vintern vistas de vanligen på större djup och i regel närmare botten. Trots att abborren är en varmvattensfisk […]