Service


Båtuthyrning

Tillgång till båt öppnar möjligheter för många sportfiskare. Om man inte har tillgång till egen båt eller om det saknas båtramp är båtuthyrning ett bra alternativ. I fiskevatten med begränsad framkomlighet längs strandkanten kan tillgång till båt avsevärt förbättra möjligheten till fiske.

Båtar kan hyras ut av exempelvis fiskevårdsområdesföreningen, lokal fiskeklubb, markägare eller fisketurismentreprenör. Båtuthyrning kan underlättas genom digital förmedling. Ett exempel på detta är iFiske som har en digital lösning för båtuthyrning som innefattar bokningskalender och utskick av kod till lås.

För att öka nyttjandet av båtarna bör uthyraren informera digitalt om:

  • vilken typ av båtar som hyrs ut
  • eventuell utrustning som ingår till båten
  • kostnad
  • kontaktuppgifter
  • var båtarna finns
  • ev. bokningskalender

En vanlig fråga vid uthyrning av båt är ansvarsfrågan och vilka försäkringar som finns. Sveriges fiskevattenägareförbunds medlemmar kan teckna en ansvarsförsäkring som innefattar person- och sakskada i samband med verksamhet eller genom fel hos levererade produkter. Ansvarsförsäkringen täcker uthyrning av båt till fiskegäster.

Dekorativ bild som visar två båtar.

Grillplats

Inte sällan vill fritidsfiskare ta en lunchpaus under fiskedagen. Då kan det vara trevligt att grilla medhavd mat eller fångad fisk. Om var och en gör detta på olika platser kan det snart finnas många spår efter gamla eldar. Genom att anordna grillplatser styr man bland annat slitage och eldning till platser som är lämpliga för detta. Anordnade grillplatser i anslutning till fiskeområdet underlättar därför inte bara för besökaren utan ökar dessutom säkerheten kring eldning i naturen.

Anläggs också sittplatser samt eventuellt regn- och vindskydd ökar attraktiviteten ännu mer och kan ge upphov till många trevliga stunder och naturupplevelser.

Exempel på en grillplats med tak för större sällskap på Hökensås. Läs gärna mer om hur grillplatsen kan tillgänglighetsanpassas under fliken ”Tillgänglighetsanpassade fiskeplatser”: Tillgänglighet för alla


Bryggor och landfiskeplatser

Genom att förbättra tillgängligheten till fiske från land och bryggor ökar man möjligheten att fiska. Om dessa även tillgänglighetsanpassas för rullstolsburna ökar användandet ytterligare. Särskilt stor potential har dessa åtgärder i tätortsnära miljöer dit det är enkelt att ta sig utan bil eller vid put & take-sjöar. Men även i övriga sjöar kan åtgärder för att förbättra fiskeplatser från land vara aktuella.

Att göra i ordning fiskeplatser från land kan handla om att anlägga en mindre bryggplattform, brygga eller röja buskar och vass. Men det kan också handla om att informera om var det passar att fiska från land.

Om man i en sjö med täta vassar röjer en kanal från land ut till öppet vatten får man inte bara en bra fiskeplats utan även förbättrade reproduktionsområden och uppväxtområden för fisk, inte minst rovfisk. Innan en sådan åtgärd är det bra att fundera på om åtgärden kan stå i konflikt med andra intressen.

Undersök också så att platsen inte är fågelskyddsområde eller på annat sätt är skyddsvärd och att åtgärder av den anledningen inte är lämpliga. Man ska också ha markägarens tillstånd.

Viktigt att tänka på är att anläggande av bryggor kan vara en form av vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet måste därför göras till Länsstyrelsen. Även dispens från strandskyddet kan krävas, vilket i normalfallet ansöks om hos kommunen.

Tillgänglighetsanpassad brygga: Tillgänglighet för alla

Exempel på en tillgänglighetsanpassad brygga på Hökensås. Se filmen direkt på youtube: https://youtu.be/m1gP2hCZy44