Information


Webbinformation

För att underlätta möjligheten att fiska i fiskevårdsområdet så bör information om området finnas tillgänglig på internet. Det är viktigt att informationen hålls aktuell så fiskare har möjlighet att få tillgång till korrekt information. Informationen bör därför granskas åtminstone en gång årligen.

Bland annat följande kanaler är aktuella för ett fiskevårdsområde att sprida information i:

Fiskekartan.se: Länsstyrelsernas register för fiskevårdsområden. Fiskevårdsområdesföreningar har en skyldighet att rapportera in uppdaterade uppgifter till länsstyrelsen och gör det numera enkelt genom fiskekartan.se. Eftersom registret ska innehålla uppdaterade uppgifter till fiskevårdsområdets styrelse så är det lämpligt att uppdatera strax efter årsstämman. Om inga ändringar genomförts av styrelsens sammansättning så bör informationen granskas och godkännas årligen.

Onlinebutik för fiskekortsförsäljning (exempelvis iFiske eller fiskekort.se): ”Fiskekortsbutiken” kan i princip fungera som en egen webbsida för föreningen. Det är viktigt att hålla uppgifter om kontaktpersoner, fiskeregler, fiskekortspriser och annan information aktuell. Bör granskas minst årligen efter föreningens årsstämma.

Egen webbsida: Genom en egen webbsida finns möjlighet för föreningen att själva påverka innehåll och layout i större utsträckning än i befintliga fiskekortsbutiker. En egen webbsida är rekommenderat för fiskevårdsområden som har mycket information eller ett kontinuerligt nyhetsflöde.

Skärmklipp som visar webbsidor för Bolmens, Sommens och Ylens fiskevårdsområden.

Tillgänglig information och information om hur tillgängligt fisket är

Vägbeskrivning: Webbinformationen bör innefatta karta med parkeringar utritade, koordinater och eventuella adresser till dem, samt vägbeskrivningar i textform.

Om det finns anordningar (exempelvis bryggor, grillplats, toalett med mera) som är anpassat för rullstolsburna så bör tillgängligheten hos anordningarna i området finnas beskriven i karta, text och bild för att det ska gå att planera sin vistelse i området på bästa möjliga sätt.

Tänk på att behoven och förutsättningarna är olika för olika personer. Vad som är tillräckligt tillgängligt är en personlig fråga och det som är en stimulerande utmaning för en person kan vara ett oöverstigligt hinder för en annan. Beskrivningar bör därför vara så tydliga att man kan bedöma om man klarar av att ta sig från parkering hela vägen till eventuell tillgängliggjord fiskeplats eller toalett. Ett bra sätt att åskådliggöra detta är att komplettera med bild- och filmmaterial.

Bra om information finns på fler språk än svenska. Engelska och tyska är rekommenderade utöver svenska om man begränsar sig till två språk. En stor andel av internationella fisketurister i Småland är från Tyskland enligt en stor studie av internationella besökare i Sverige.

Skriv så lättbegripligt som möjligt och använd gärna bild och film om det bidrar till att förbättra/förenkla informationen och för de som har svårt att tillgodogöra sig informationen i text.

Mer läsning


Information på plats

Med informationstavlor eller skyltar runt fiskevattnet kan man informera sportfiskare och besökare om det viktigaste de behöver känna till för att fiska. Bra lokaliseringar är till exempel vid båtramp, uthyrningsbåtar eller parkeringsplatser. Det är viktigt att informationen som presenteras är aktuell och uppdaterad.

Därför bör man noggrant överväga vilken information som förmedlas för att informationen ska vara aktuell under lång tid. Uppgifter som ofta ändras eller som kommer att ändras inom en snar framtid kan vara mer fördelaktig att förmedla digitalt, exempelvis på den egna webbsidan. På så vis behöver man inte trycka ny information eller skyltar så ofta.

Informera då istället på informationstavlan eller skylten var mer information finns digitalt. En informationstavla där man kan fästa utskrivna informationsblad kan vara fördelaktig eftersom det blir enklare och billigare att uppdatera med ny eller justerad information.  

Mer information om informationstavla som är nåbar och tillgänglig för alla: Tillgänglighet för alla

Exempel på informationstavla hos Norra Bunns fvof.

Information på fiskekort

Det är viktigt att fiskereglerna kommuniceras ut till fiskekortsköpare. Fiskekorten säljs i allt högre utsträckning digitalt. Detta underlättar möjligheten att hålla information om fiskeregler uppdaterad på fiskekorten.

Det är bra om fiskaren har tillgång till reglerna även ute på sjön. Via digital fiskekortförsäljning kan fiskeregler levereras via e-mail eller sms. Tillsammans med information om fiskeregler på webbsida, informationstavlor, samt kontinuerlig fisketillsyn ökar efterlevnaden av fiskereglerna.