Fiskekort


Webförsäljning av fiskekort

Genom att sälja fiskekort via internet ökar tillgängligheten och försäljningen av fiskekort. Merparten av alla som fiskar vill köpa fiskekort! Genom att göra det enklare att köpa kort ökar därför försäljningen. Många är medvetna om att pengarna används till att förbättra fiskförvaltning och service kopplat till området.

Idag sker fiskekortsförsäljning online bland annat via www.fiskekort.se, www.ifiske.se eller www.natureit.se. Även andra aktörer kan finnas, men dessa är i dagsläget dominerande på marknaden. Genom dessa webbsidor kan man köpa fiskekort dygnet runt och köparen får ett digitalt fiskekort via sms eller epost.

Digital fiskekortsförsäljning har även följande fördelar:

  • förbättrar möjligheten att informera om fiskeregler, förekommande arter och sjöns karaktär
  • Informera enklare om service kopplat till fisket, till exempel boendemöjligheter, båtuthyrning mm.
  • Enklare kommunikation med fiskekortsköpare, till exempel för att få in synpunkter eller bjuda in dem till fiskeinformationsträffar.

Antalet fiskevårdsområden som numera erbjuder internetbaserad fiskekortsförsäljning i Jönköpings län har nära fördubblats under de senaste åren. Det vanligaste för föreningar som infört digital fiskekortsförsäljning är att kort säljs både digitalt och som traditionella papperskort, men att den digitala försäljningen utgör en större och större andel av sålda kort.

Diagram som visar hur antalet fiskevårdsområden som säljer fiskekort online har ökat från ca 55 stycken 2013 till drygt 100 stycken 2017.

Olika typer av fiskekort

Ofta säljs fiskekort som dagkort, veckokort, månadskort eller årskort. Grundtanken med årskort är ofta att lokalbefolkning ska kunna köpa fiskekort för en längre tid och kunna få ett lägre pris per fisketillfälle jämfört med dagkort. Turister som besöker området köper främst veckokort eller dagkort och det är förmodligen inte priset för fiskekortet som i första hand avgör om de fiskar eller inte.

Att tillåta gratis fiske för barn och unga är inte ovanligt. Fiske har precis som övrigt friluftsliv positiva effekter på folkhälsa genom att skapa en meningsfull fritid och minskad risk för stressrelaterade sjukdomar och besvär. Om man får chansen att prova på fiske som barn kan det bidra till ett frilufts- och miljöintresse som vuxen. Att erbjuda gratis fiske för barn och unga kan även generera framtida inkomster genom fiskekortsförsäljning eftersom många sannolikt fortsätter att fiska.

Ofta läggs resurser på service som båtuthyrning, ramper med mera som gynnar båtburna fiskare. Fisket efter rovfisk som abborre, gädda och gös är ofta det attraktivaste fisket som erbjuds i fiskevårdsområdet och fiskas effektivast från båt. I takt med att fiskekortspriserna ökat de senaste åren kan det även finnas behov att se över möjligheten till speciella fiskekort för enklare fiske.

Det kanske till exempel skulle vara möjligt att sälja ett billigare fiskekort till de som metar med toppknutet metspö från land? Fiskekort för vissa metoder finns exempelvis för bland annat trollingfiske i vissa fiskevårdsområdesföreningar. Om differentierade fiskekort säljs blir det viktigt att tydligt beskriva avgränsningar av till exempel metod, bete samt eventuellt områden.

Dekorativ bild som visar en fiskekortsskylt.

Fiskekortspriser

Hur fiskekorten prissätts är en fin balansgång. Olika föreningar kan ha olika målbilder för utvecklingen av fisket och prissättningen. Vissa värdesätter möjligheten för fiskeintresserade i närområdet att fiska för en billig peng, medan andra behöver ökade resurser för att genomdriva åtgärder och för att kunna arvodera styrelsearbete och andra viktiga funktioner i föreningen.

Länsstyrelsen vill därför inte rekommendera något speciellt avseende prissättning, men vill däremot rekommendera föreningarna att ha en aktiv diskussion och fundera över vilka fiskekortsintäkter som behövs för att möjliggöra det arbete man vill bedriva. En grundidé är att ju attraktivare fisket är och om det kombineras med bra service och information så kan ett högre pris motiveras.

För att ha ekonomiska resurser att bedriva fiskevård, uppföljning av fiskbestånden och utveckling av service kan det finnas behov av att regelbundet se över fiskekortspriserna så de möjliggör ett aktivt arbete. Det kan också vara väl värt att göra en översyn av fiskekortspriser i andra likvärdiga sjöar för att skapa bättre underlag för beslut.

Vanligen är det lokala fiskare som fiskar vid flest tillfällen per år. Oftast anser fiskevårdsområdesföreningar att det är viktigt att värna lokala fiskegäster, varför det är rimligt att årskort är billigare än andra typer av kort räknat per fisketillfälle. De som köper veckokort är sannolikt i stor utsträckning kortvariga besökare.

Länsstyrelsen i Jönköpings län genomförde 2004 en enkätundersökning riktad till fiskevårdsområdesföreningar. Där framkom att det bedrevs i snitt tre fiskedagar per veckokort. Ett rimligt antagande är att antalet fiskedagar per veckokort ökat sedan dess till följd av att fisketurismen ökat. Fisketurismgäster är sannolikt heller inte lika priskänsliga då fiskekortet är en liten del av den totala kostnaden för resan.

För att skapa förståelse för ökade fiskekortspriser kan fiskevårdsområdesföreningen på sin webbsida redovisa hur intäkterna bidrar till förvaltning, fiskevårdsåtgärder och service kring vattnet.

Läs mer

https://www.vattenagarna.se/attachments/article/76/Riktprislista%20för%20fiskekort.pdf – Fiskevattenägarförbundets riktprislista för fiskekort

www.ifiske.se – för jämförelse med andra föreningar

www.fiskekort.se – för jämförelse med andra föreningar