Båtramp och parkering


Bilden visar tre viktiga delar som krävs för att på bästa sätt lägga i sin båt. 1. Båtramp. 2. Brygga intill rampen där båten kan läggas tillfälligt. 3. Parkeringsplats.
Bilden visar tre viktiga delar som krävs för att på bästa sätt lägga i sin båt. 1. Båtramp. 2. Brygga intill rampen där båten kan läggas tillfälligt. 3. Parkeringsplats.
Se filmen direkt på youtube: https://youtu.be/ZqGOYGAUbY8. Visar Hagarampen i Askersund med iläggningbrygga och parkeringsplats.

Rampens lutning och mått

En viktig parameter vid utformning av båtramp är lutningen. Det ska dels vara en så pass liten lutning att det är enkelt att köra upp för rampen med lastad båttrailer och samtidigt så pass brant lutning att båten rullar av båttrailer relativt smidigt vid iläggning. Man bör sträva efter en lutning på mer än 10 grader men mindre än 20 grader. För att få en uppfattning om vad det innebär gäller att 11–17 graders lutning motsvarar cirka 20–30 cm ökning i höjdled per längdmeter.

För att undvika att båt eller motor stöter i botten vid iläggning bör djupet vid rampens slut inte understiga 0,5 meter. Hinder såsom större stenar och liknande bör avlägsnas i direkt anslutning till iläggningsplatsen och i området strax utanför rampen. Ett tillfredställande djup erhålls enklast genom att rampens lutning fortsätter åtminstone 2 meter ut i vattnet.

Vid iläggning av båt är det önskvärt att se båt och trailer när man backar ner för rampen så att man från bilen kan avgöra när man backat tillräckligt och att man backar i rätt riktning. Därav är det viktigt att den lutande delen av rampen är tillräckligt lång. Rampens sluttande del bör vara minst lika långt som bil plus båttrailer vilket motsvarar minst 10 meter.

Viktig faktorRekommenderade mått och värden
Rampens lutning10–20 grader
Rampens längd (sluttande del)≥10 meter
Vattendjup utanför ramp>0,5 meter
Rampens bredd4–5 meter

Material

Vid val av material bör man fundera på hur mycket rampen kommer användas. Naturligt material eller stenkross är billigast men kan medföra fördyrande skötsel om rampen används frekvent. Betong eller metall är dyrare vid inköp och byggnation men är bättre att köra på och minskar risken för slitage på både ramp och bil. I många fall är betong eller metall att föredra och en platsgjuten ramp i betong rekommenderas i många fall.

Vid platsgjutning med betong föregås arbetet med att anlägga ett bärlager av makadam. För bra hållfasthet och livslängd på rampen bör man välja en betong av bra kvalité och armera med armeringsjärn. Betongen bör vara av minst klass C 30/37 och tjockleken på plattan bör inte understiga 150 mm. Vid gjutning ska man undvika att skura ytan utan istället låta den vara lite skrovlig så att den inte riskerar att bli hal. Beroende på förutsättningarna på platsen kan man välja att gjuta plattan fram till vattenbrynet eller en bit ut i vattnet. Om man ska gjuta ut i sjön behöver man anlägga en spont som gör det möjligt att pumpa bort vattnet från platsen under gjutning och brinntiden.

Exempel på 3 båtramper i olika utförande och material. Notera även iläggningsbryggan vid sidan av ramperna.

Brygga och förtöjning

I nära anslutning till båtrampen bör det finnas en brygga där man kan förtöja och enkelt kliva i och ur sin båt. Bryggan ska vara stabil och förses med fästpunkter för båt och fasta fendrar eller stötskydd för att minimera risk för skav mot båten.

Bryggans längd och bredd bör anpassas efter antalet som utnyttjar rampen. Man vill i möjligaste mån undvika köbildning och minimera risken för att olycksfall uppstår. I den mån man har ekonomiskt utrymme och tillgängligheten i övrigt är bra bör bryggan tillgänglighetsanpassas så att även rullstolsburna personer kan använda den: Tillgänglighet för alla

Båtramp gjuten i betong med tillhörande iläggningsbrygga.

Parkering och svängrum

Vid en iläggningsplats för båt är det viktigt att det finns väl tilltaget utrymme för bil med båttrailer att vända och backa ner till rampen. Efter iläggning ska man enkelt kunna ta sig till anvisad plats för parkering av båt med trailer (dubbla parkeringsfickor).

Parkeringen bör ligga inom rimligt avstånd från båtrampen utan att vara i vägen och försvåra för fler ekipage att lägga i sin båt. Även om man har gott om plats för parkering kan det vara klokt att markera ut vilka platser som är avsedda för bilar med trailer.

Vägledning och information

För att underlätta för besökande är det bra om man delar information om rampen via internet. Om man är ansluten till någon digital fiskekortstjänst är det möjligt att sprida informationen där, samt via fiskekartan.se och eventuell egen webbsida. Vid sjön bör man ha vägvisning till iläggningsplatsen genom skyltning.

Juridiska förutsättningar

Vid anläggande av iläggningsplats är det generellt tre typer av tillstånd som krävs innan man kan utföra arbetet. Först och främst måste man ha markägarens medgivande (rådighet) vilken kan vara antingen muntlig eller skriftlig. Vid arbete i vatten behöver man också göra en anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. Anmälan om vattenverksamhet görs via e-tjänst på länsstyrelsens webbplats. Vid en anmälan om vattenverksamhet utgår en prövningsavgift.

Samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag omfattas av strandskydd. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet. På några få platser är strandskyddet borttaget medan det på andra platser är utökat till 300 meter. Om den planerade anläggningen berör strandskyddsområde krävs oftast en dispens från strandskyddsbestämmelserna.

I skyddade områden så som naturreservat och Natura 2000 handläggs strandskyddsdispenser av länsstyrelsen. I övriga områden är det kommunerna som prövar sådana ärenden. Strandskyddsdispens ska sökas i förväg innan man anmäler om vattenverksamhet och innefattar även anläggning av väg och parkering. Kommunen eller länsstyrelsen som prövar din ansökan tar ut en avgift för detta.

Kostnad och finansiering

Kostnaden för byggnation av iläggningsplats för båt kan variera stort och beror dels på ambitionsnivå dels vilka förutsättningar som finns på platsen. En iläggningsplats av enklare karaktär där man använder naturligt material och gräver fram rampen med maskin överstiger sällan 15 000 kr medan en helgjuten ramp kan överstiga 50 000 kr. Värt att tänka på vid val av material och ambitionsnivå är att en billigare ramp som byggs i naturligt material i regel kräver mer skötsel och därmed medför återkommande utgifter.

Ramp av separata betongplattor utan iläggningsbrygga.

Om föreningen inte har möjlighet att i egen regi bekosta byggnation och underhåll av sin ramp finns det möjlighet att ansöka om medfinansiering. För att finansiera byggnation och kontinuerlig skötsel av ramp och parkeringsplats kan man även ta ut en avgift för nyttjande av rampen. Nedan listas några möjliga finansieringsalternativ: