Uppdatering av fiskerättsägarförteckning och stadgar


Dekorativ bild: flöte

Uppdatering av fiskerättsägarförteckning

Att hålla fiskerättsägarförteckningen aktuell är nödvändigt för att kunna sköta bland annat omröstningar eller utdelning till föreningens medlemmar. Det är viktigt att kallelse till årsstämma och annan information som berör hela föreningen når ut till alla fiskerättsägare. En uppdaterad fiskerättsförteckning innebär också att fisketillsynsarbetet underlättas.

Fiskevårdsområdesföreningen kan hålla fiskerättsägarförteckningen uppdaterad genom att kontakta Lantmäteriet med förfrågningar om enskilda fastigheter. Det finns också möjlighet att anlita konsulter inom området. Listan över aktuella fiskerättsägare bör uppdateras varje år och kända fastighetsregleringar bör omnämnas på årsstämman. Genom att löpande hålla fiskerättsägareförteckningen uppdaterad så riskerar det inte att bli ett omfattande arbete när uppdateringen väl ska göras.

Fiskevattenägareförbundet tar just nu fram en webbsida som ska göra uppdateringen av fiskerättsägarförteckning enklare och mer kostnadseffektiv – fiskerätt.se.

Mer läsning – uppdatering av fiskerättsägarförteckning

Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet (sida 10-12)

www.fiskeratt.se (Webbplats för uppdatering fiskerättsägarförteckning)


Uppdatering av stadgar

Av fiskevårdsområdets stadgar framgår hur fisket ska nyttjas, hur fiskevården ska bedrivas i fiskevårdsområdet och hur föreningens verksamhet ska skötas. Här ska det även framgå om fisket är begränsat till vissa redskap och arter. Det är viktigt att stadgarna hålls aktuella allteftersom målbilder förändras.

Stadgarnas tio första paragrafer regleras av Lagen om fiskevårdsområden (LOFO) och fastställs av Länsstyrelsen – ändring av dessa paragrafer måste alltså skickas in för prövning av Länsstyrelsen. Det räcker att fatta beslut på en årsstämma och skicka in stämmoprotokollet och det nya stadgeförslaget till Länsstyrelsen.

Vad avser paragraf 11-30 så kan de ändras genom beslut på två på varandra följande årsstämmor. Dessa behöver inte fastställas av Länsstyrelsen.

Mer läsning – uppdatering av stadgar

Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet (sida 18-20)

Fiskevattenägareförbundets förslag till normalstadgar