Målsättning och prioriteringar

För att föreningens arbete ska utvecklas i en viss önskvärd riktning finns det behov av en plan och en vision för hur man vill att fiskevårdsområdet ska utvecklas. Det underlättar för en långsiktig förvaltning och kan vara till hjälp för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten till exempel då delar av styrelsen byts ut.


Förvaltnings- och utvecklingsplan

Många föreningar har med hjälp av extern kompetens tagit fram en förvaltnings- och utvecklingsplan för föreningens verksamhet. Ofta görs fiskundersökningar i samband med att planen tas fram om det behövs bättre kunskapsunderlag. En förvaltnings- och utvecklingsplan tas ofta fram för att fungera som ett styrdokument under många år framåt och brukar innehålla kapitlen:

 • Mål och åtgärdsförslag: Det viktigaste kapitlet i planen. Förslag och prioritering av åtgärder i föreningens fortsatta arbete.
 • Förvaltning: Hur sköts förvaltningen och hur har den fungerat historiskt.
 • Områdesbeskrivning: vattenkvalitetsparametrar (syre-, ljus-, näringsförhållanden, försurning och kalkning) och naturvärden.
 • Fiskbeståndet: sammanfattning av fiskbeståndets status.
 • Kräftbeståndet: sammanfattning av kräftbeståndets status.
 • Fiskevården: Genomgång av genomförda utsättningar, förbättring av lek- och uppväxtområden samt fiskeregler.
 • Sportfisket och fisketurismen: beskrivning av fiskeregler, upplåtet fiske, fiskekortsförsäljning och servicefunktioner.
 • Delägarnas fiske: regler för detta fiske samt husbehovsfiske och kräftfiske förr och nu.
 • Fisketillsynen: Genomgång av tillsynsarbetet och eventuella problem med olovligt eller olaga fiske.
 • Motstående intressen och påverkan på sjön: kan ta upp miljöproblem som övergödning, vattenståndsreglering, m.m.
 • Fisket och uttaget: Beskrivning av fisket i sjön. Ofta genomförs en fångstenkät under arbetet med planen som ligger till grund för det här kapitlet.
Dekorativ bild: två gäddor.

Förenklad plan genom internt arbete i föreningen

Man kan också ta fram en plan för verksamheten genom ett internt arbete i styrelsen och bland medlemmarna. I det arbetet är vår förhoppning att dessa rekommendationer kan vara till hjälp. Genom att formulera nyckelfrågor och tydliggöra målsättningar och åtgärder för verksamheten kan arbetet bli mer målinriktat.

Exempel på nyckelfrågor som föreningen kan utgå ifrån:

 • Vilka fiskarter är viktigast att arbeta med i vårt vatten?
  • Vilka arter är viktigast för fisket och påverkas mest av fisket?
  • Vilka arter är ovanliga och har höga bevarandevärden?
  • Vilka fiskevårdsåtgärder och regler behövs?
  • Finns det behov av mer fisketillsyn?
 • Hur mycket resurser ska vi lägga på att följa upp våra fiskbestånd?
  • Vilka av våra vatten är prioriterade för uppföljning?
  • Vilka arter är viktigast att följa utvecklingen för?
  • Vilka undersökningstyper passar för oss?
 • Vill vi förbättra tillgängligheten och göra det enkelt för de som kommer för att fiska?
  • Vilka åtgärder är i så fall bäst att jobba med i vårt fall?
  • Finns det vatten inom området som vi inte vill tillgängliggöra?
 • Vilka kategorier av fiskare är det viktigast att vi arbetar för att gynna?
  • Detta kan påverka bland annat val av regler, fiskekortspriser och upplåtelseformer.
 • Hur kan vi utveckla föreningsarbetet?
  • Kan vi skapa mer delaktighet bland föreningens delägare?
  • Kan vi samverka med andra områden?
  • Hur kan vi hitta intresserade och engagerade styrelseledamöter?
  • Vad behöver vi för intäkter för att bedriva den verksamhet vi vill bedriva?

Genom att diskutera ovanstående nyckelfrågor kan man sedan formulera en vision och målsättningar för arbetet i föreningen. Rekommendationerna som finns på den här webbplatsen kan användas som grund för åtgärder som kopplar till visionen och målsättningarna. För att öka chansen att åtgärderna ska bli genomförda är det en fördel att prioritera, personsätta och tidssätta åtgärderna.


Mer läsning

Fånga fiskresursen – en studiebok i lokal fiskevattenutveckling och småskalig fisketurism (Beställs via Sveriges fiskevattenägareförbund).

Exempel på förvaltnings- och utvecklingsplan: Nömmens fvof
Exempel på förvaltnings- och utvecklingsplan: Repperdaortens och Kvillsfors fvof
Exempel på förvaltnings- och utvecklingsplan: Ylens fvof