Våtmarker

En våtmark som lämpar sig väl för gäddlek, med riklig vegetation och grunt vatten som värms upp tidigt på våren.

En våtmark karaktäriseras av att vatten till stor del av året befinner sig strax under, i eller strax över markytan. Våtmarker har minskat dramatiskt under de senaste 200 åren. En stor del av minskningen har kommit till följd av utdikningar i syfte att expandera arealen jordbruksmark för att möta ett ökat behov av mat till […]

Hänsyn inom skogsbruket

Länsstyrelsens informationsfilm om Skogsbruk nära vatten som tagits fram inom projektet Grip on life. Se Länsstyrelsens film om Skogsbruk nära vatten direkt på youtube: Skogsbruk nära vatten – YouTube Kantzon En fungerande kantzon är något av det viktigaste för en bra vattenmiljö. Kantzonen bidrar med en rad funktioner i vattendraget, bland annat: Hur bred en […]

Hänsyn inom jordbruket

Länsstyrelsens film om hur man kan ta hänsyn till vattendrag inom Jordbruket framtagen inom projektet Grip on life Se filmen direkt på youtube här: Jordbruk nära vatten – YouTube Kantzoner i jordbruksmark En fungerande kantzon är något av det viktigaste för en bra vattenmiljö. Kantzonen bidrar med en rad funktioner i vattendraget, bland annat: En […]

Praktisk fiskevård i vattendrag

Återskapa fria vandringsvägar Död ved Biotopvård – återställa naturliga miljöer Återställning av lekbotten Stenutläggning I Jönköpings län finns i stort sett inga opåverkade vattendrag kvar längre. De flesta vattendragen, stora som små, har historiskt påverkats med syfte att öka avrinningen från det omgivande landskapet, både utifrån jordbruk och skogsbruk. Dessa åtgärder har inneburit att variationen […]

Praktisk fiskevård i sjöar

Risvasar Risvasen har en lång tradition som fiskevårdsåtgärd i sjöar. På senare tid har intresset för risvasar ökat. För att få den effekt man vill ha ut av risvasar är det fördelaktigt att definiera målet med risvasen. Beroende på vilket mål man har kan risvasen utformas på olika sätt och placeras på olika djup. Det […]