Rekommendationer för olika arter

Fiskare med gädda.

Här finns rekommendationer uppdelade per art för abborre, gädda, gös och öring.  På varje sida hittar du information om:  – Artens biologi – Lämpliga fiskeregler – Praktisk fiskevård – Uppföljning – Mer läsning

Fiskundersökningar

Nätprovfiske med standardiserad metodik.

Att följa upp fiskbeståndet ger en bild av om art- och storlekssammansättningen förändras över tid. Utan uppföljning får beslut om fiskeregler eller fiskevårdsåtgärder ”tas på känsla” och med bakgrund av vad som gett effekt i andra vatten, istället för med faktaunderlag från det aktuella vattnet som grund. Det finns flera typer av fiskundersökningar som kan […]

Praktisk fiskevård

Risvase utlagd på isen. Om isen är stabil är det ofta enklare att placera ut risvasar på isen..

Kapitlet om praktisk fiskevård samlar åtgärder som kan varaaktuella i sjöar och vattendrag för att gynna vattenkvalitet och fiskbestånd. Vad som är en lämplig åtgärd beror på de lokalaförutsättningarna och de behov som finns på den aktuella platsen. Länsstyrelsenkan bistå med råd och vägledning både vad gäller vad som kan vara en lämpligåtgärd och med vad […]

Regler och tillsyn

Dekorativ bild: Fisketillsynsbåt.

Information om:     Fiskeregler     Fisketillsyn     Catch and release Väl avvägda fiskeregler tillsammans med en fungerande tillsynsverksamhet bidrar till ett hållbart fiske och är därför centrala delar av en fiskevårdsområdesförenings verksamhet. Numera återutsätts en stor del av fångsten vid sportfiske. Ibland är det fiskereglerna som begränsar vilken fisk som får tas […]

Tillgänglighet

För att underlätta möjligheten att fiska är det viktigt att tillgängliggöra fisket på ett så bra sätt som möjligt. Informationen har delats upp i tillgänglighet till fiskekort respektive tillgänglighet till information och service på plats. Kapitlet innefattar också områden där det redogörs extra noggrant för hur man kan anpassa en fiskeplats för rullstolsburna och vad […]

Föreningsarbete och samverkan

Vybild över en sjöyta

Många fiskevårdsområdesföreningar i Jönköpings län är små med relativt få fiskevattenägare. I mindre föreningar kan det av naturliga skäl vara svårare att hitta personer till styrelsen och att hålla igång ett aktivt arbete. I närliggande föreningar kan det därför löna sig att samverka om olika frågor för att ge arbetet en skjuts. Det kan bland […]